Vad är en entreprenör och entreprenörskap?

En entreprenör kan syfta på två olika saker. Antingen kan en med ”entreprenör” mena en person som själv eller via ett företag genomför arbetsuppgifter åt ett annat företag eller bolag, alltså utför arbetsuppgifter på ”entreprenad”. Det är vanligt att vissa företag ”lägger ut” vissa arbetsuppgifter ”på entreprenad” då det är mer kostnadseffektivt för dem att inte utföra dessa arbetsuppgifter själv. Men vanligtvis när en pratar om en entreprenör så är det den andra förståelsen av begreppet entreprenör som en menar, något mer av en visionär. En entreprenör i den bemärkelsen behöver inte ha ett ”stadigt företag” där hen driver igenom och fullföljer sina idéer och drömmar utan en entreprenör kan vara mer av en ”projekt-person” som går från ett projekt till ett annat. Att vara en entreprenör och aktivt jobba med det kallas entreprenörskap. Konkretiserat handlar entreprenörskap om att identifiera eller skapa efterfrågan och hitta möjligheterna för att tillgodose den på ett sätt som antingen inte varit möjligt att göra förut alternativt inte varit möjligt att göra med lika gott resultat tidigare. En entreprenör är ofta en person som drivs av problemlösning och som har en fallenhet för att hitta nya vägar och möjligheter för att nå sina mål. Det är ofta en kreativ person som inte är särskilt låst vid att saker och ting ska göras på ett visst sätt. Givetvis finns det många entreprenörer som drivs av ekonomisk framgång och tillväxt men det finns även entreprenörer inom socialt entreprenörskap, offentlig verksamhet och inom ideella organisationer.

I skolan

Skolverket har sedan 2009 arbetat med entreprenörskap i svenska skolor för att främja innovation hos eleverna samtidigt som det syftar till att eleverna lättare ska kunna se kreativa lösningar och tänka i mer företagsamma banor. Entreprenörskap i skolan återfinns i alla årskurser även om pedagogiken skiljer sig åt. I förskolan och upp till högstadiet handlar introduktionen om entreprenörskap i skolan mer om lära eleverna att se och ta tillvara på tillfällen och möjligheter. Det är även stor fokus på problemlösning, både individuellt och i grupp. När eleverna sedan når gymnasiet skiftar fokus att mer handla om den innovativa aspekten av entreprenörskap. Lärarna ska uppmuntra eleverna att frigöra deras egna drivkraft, vara innovativa och kunna möta, analysera och lösa förändringar och tillstötande problematik. De får sedan chansen att omvandla sina teoretiska kunskaper inom entreprenörskap till praktik när de i gymnasiet får chansen att starta ett eget företag. Arbetet med att starta ett eget företag handlar om att ge eleverna chansen att formulera och genomföra en idé och få erfara alla olika skeden i processen om att starta ett eget företag, ta fram en produkt, samarbeta med andra och att skapa nätverk.

Kamp för jämställdhet

Eftersom män dominerat entreprenörarenan då entreprenörskap ofta är sammankopplat med ekonomiska risker och individualism gav regeringen Tillväxtverket 2007 i uppdrag att främja kvinnors företagande i Sverige. Målet var att kvinnor företagande skulle bli mer synligt och möjligt. Denna satsning pågick mellan 2007 och 2014 och resulterade i att omkring 13 000 kvinnor i Sverige deltog i olika projekt för att utveckla kvinnligt företagande.